หน้าแรก     สภาพสังคม 

สภาพสังคม
สภาพสังคม  

สภาพทางสังคม

              เทศบาลตำบลชุมพวง  มีลักษณะทางสังคมเป็นแบบสังคมร่วมสมัย  โดยนำเอาศิลปะ  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ  มาผสมผสานกับวัฒนธรรมสมัยใหม่  ประชาชนในชุมชนมีการดำรงชีวิตที่เรียบง่าย  อยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัย  ไม่มีความขัดแย้งทางศาสนา     และกฎระเบียบ 

 การศึกษา

การจัดการศึกษาของเทศบาลตำบลชุมพวง  ได้ดำเนินการจัดการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพตามความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่น  และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ  โดยไม่ขัดต่อพระบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542   ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดการศึกษาได้ ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

จากการตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการศึกษา  เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  และประเทศชาติ และการดำเนินงานตามบทบาทอำนาจหน้าที่ด้านการศึกษา  ซึ่งถือเป็นบริการสาธารณะ ที่เทศบาลตำบลชุมพวง  ต้องจัดและพัฒนาให้คุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

ในเขตเทศบาลตำบลชุมพวง มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา(ขยายโอกาสถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3)จำนวน  3 โรงเรียน  มีโรงเรียนระดับอนุบาลของเอกชน  จำนวน  1 โรงเรียน  และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       ของเทศบาล   จำนวน    3  แห่ง 

  ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชุมพวง

 

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนในเขตเทศบาล

 

  สถาบันและองค์กรศาสนา

                                       - วัด    จำนวน  4  แห่ง  ประกอบด้วย

                                                1.  วัดหนองบัวรี                                    ตั้งอยู่บ้านขนาก     หมู่ที่  2

                                                2.  วัดพิกุลทอง                                      ตั้งอยู่บ้านเดื่อ        หมู่ที่  5

                                                3.  วัดป่าประชาชุมพวง                         ตั้งอยู่บ้านตาทุ่ง     หมู่ที่  1

                                                4.  วัดป่าบุ่งหวาย                                 ตั้งอยู่บ้านท่า           หมู่ที่  8 

                                    - ศาลหลักเมือง  จำนวน  1  แห่ง

                                   -  ศาลเจ้า  จำนวน  1  แห่ง

 การสาธารณสุข

                                     ในเขตเทศบาลตำบลชุมพวงไม่มีโรงพยาบาล แต่มีโรงพยาบาลอยู่ใกล้ ๆ ประมาณ    1  กิโลเมตร  ประชาชนส่วนใหญ่ไปใช้บริการได้โดยสะดวก

 

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                                -  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                จำนวน   1    แห่ง 

 ระบบสาธารณูปโภค

          1. การโทรคมนาคม

                                ชุมสายโทรศัพท์                                            1                     แห่ง

                                จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่           1,216               เลขหมาย

                                ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                                     38                    ตู้

           2.  การไฟฟ้า

                                ประชาชนในเขตเทศบาลใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครบทุกครัวเรือน

           3.  ระบบประปา

                                ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลชุมพวง ได้รับการบริการด้านการประปาจากการประปา ส่วนภูมิภาค  จำนวน  1,957  ครัวเรือน 

          4.  เส้นทางคมนาคม และการจราจร

ถนน  สะพาน  ในเขตเทศบาล  ประกอบด้วย

 (ก)  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2175  จังหวัดนครราชสีมา-พิมาย-ชุมพวง  ระยะทางประมาณ  98  กิโลเมตร

 (ข)  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2223  อำเภอชุมพวง-อำเภอลำปลายมาศ            จังหวัดบุรีรัมย์  ระยะทางประมาณ40  กิโลเมตร

(ค)  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2226  อำเภอชุมพวง-อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ระยะทางประมาณ   30 กิโลเมตร

(ง)  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2285  อำเภอชุมพวง-อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา  ระยะทางประมาณ  กิโลเมตร

 (จ)  ถนนในความความรับผิดชอบของเทศบาล  ได้แก่

                - ถนนเทศบาล 1  จากสี่แยกอำเภอชุมพวง-ลำน้ำมาศ  ระยะทางประมาณ   230  เมตร

                - ถนนเทศบาล 2  จากสามแยกท่าเรือ-บ้านท่า-บ้านขนาก-บ้านขี้เหล็ก ระยะทางประมาณ  2.50  กิโลเมตร

                - ถนนเทศบาล  3  จากสามแยกโนนทอง-บ้านเดื่อ-บ้านตูมน้อย  ระยะทางประมาณ   2  กิโลเมตร

                - ถนนภายในหมู่บ้านต่าง ๆ เป็นถนน  คสล.  ถนนหินคลุก  ถนนดิน  และถนนลูกรัง   ระยะทางรวมประมาณ   30 กิโลเมตร

 (ฉ)  สะพานลอยคนข้าม  มี   1  แห่ง

การจัดการขนส่งมวลชน  ประกอบด้วย

(ก)  รถโดยสารประจำทาง    สายอำเภอชุมพวง-จังหวัดนครราชสีมา

 (ข)  รถโดยสารประจำทาง     สายอำเภอชุมพวง-อำเภอประทาย-อำเภอบัวใหญ่

 (ค)  รถโดยสารประจำทาง     สายอำเภอชุมพวง-อำเภอลำปลายมาศ-นางรอง

 (ง)  รถโดยสารประจำทาง สายอำเภอชุมพวง-ทางพาด-อำเภอคูเมือง

 (จ)  รถโดยสารประจำทาง สายอำเภอชุมพวง-ถึงหมู่บ้านและตำบลต่าง ๆ    ภายในเขตอำเภอชุมพวง

 (ฉ)   สถานีขนส่งชั่วคราว    จำนวน   1   แห่ง

 

 
นายกเทศมนตรีตำบลชุมพวง
นางนารดา อึ้งสวัสดิ์
 
ปลัดเทศบาลตำบลชุมพวง
นายสุเวช ณะวงวิเศษ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลตำบลชุมพวง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 27 คน
หมายเลข IP 54.162.159.33
คุณเข้าชมลำดับที่ 211,439


กันยายน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 20 กันยายน 2561

 
เทศบาลตำบลชุมพวง
ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนคราชสีมา
Tel : 0-4447-7311 0-4447-7330  Fax : 0-4447-7290
Email : admin@chumphuang.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.