หน้าแรก     สภาพสังคม 

สภาพสังคม
สภาพสังคม  

สภาพทางสังคม

              เทศบาลตำบลชุมพวง  มีลักษณะทางสังคมเป็นแบบสังคมร่วมสมัย  โดยนำเอาศิลปะ  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ  มาผสมผสานกับวัฒนธรรมสมัยใหม่  ประชาชนในชุมชนมีการดำรงชีวิตที่เรียบง่าย  อยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัย  ไม่มีความขัดแย้งทางศาสนา     และกฎระเบียบ 

 การศึกษา

การจัดการศึกษาของเทศบาลตำบลชุมพวง  ได้ดำเนินการจัดการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพตามความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่น  และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ  โดยไม่ขัดต่อพระบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542   ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดการศึกษาได้ ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

จากการตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการศึกษา  เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  และประเทศชาติ และการดำเนินงานตามบทบาทอำนาจหน้าที่ด้านการศึกษา  ซึ่งถือเป็นบริการสาธารณะ ที่เทศบาลตำบลชุมพวง  ต้องจัดและพัฒนาให้คุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

ในเขตเทศบาลตำบลชุมพวง มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา(ขยายโอกาสถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3)จำนวน  3 โรงเรียน  มีโรงเรียนระดับอนุบาลของเอกชน  จำนวน  1 โรงเรียน  และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       ของเทศบาล   จำนวน    3  แห่ง 

  ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชุมพวง

 

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนในเขตเทศบาล

 

  สถาบันและองค์กรศาสนา

                                       - วัด    จำนวน  4  แห่ง  ประกอบด้วย

                                                1.  วัดหนองบัวรี                                    ตั้งอยู่บ้านขนาก     หมู่ที่  2

                                                2.  วัดพิกุลทอง                                      ตั้งอยู่บ้านเดื่อ        หมู่ที่  5

                                                3.  วัดป่าประชาชุมพวง                         ตั้งอยู่บ้านตาทุ่ง     หมู่ที่  1

                                                4.  วัดป่าบุ่งหวาย                                 ตั้งอยู่บ้านท่า           หมู่ที่  8 

                                    - ศาลหลักเมือง  จำนวน  1  แห่ง

                                   -  ศาลเจ้า  จำนวน  1  แห่ง

 การสาธารณสุข

                                     ในเขตเทศบาลตำบลชุมพวงไม่มีโรงพยาบาล แต่มีโรงพยาบาลอยู่ใกล้ ๆ ประมาณ    1  กิโลเมตร  ประชาชนส่วนใหญ่ไปใช้บริการได้โดยสะดวก

 

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                                -  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                จำนวน   1    แห่ง 

 ระบบสาธารณูปโภค

          1. การโทรคมนาคม

                                ชุมสายโทรศัพท์                                            1                     แห่ง

                                จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่           1,216               เลขหมาย

                                ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                                     38                    ตู้

           2.  การไฟฟ้า

                                ประชาชนในเขตเทศบาลใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครบทุกครัวเรือน

           3.  ระบบประปา

                                ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลชุมพวง ได้รับการบริการด้านการประปาจากการประปา ส่วนภูมิภาค  จำนวน  1,957  ครัวเรือน 

          4.  เส้นทางคมนาคม และการจราจร

ถนน  สะพาน  ในเขตเทศบาล  ประกอบด้วย

 (ก)  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2175  จังหวัดนครราชสีมา-พิมาย-ชุมพวง  ระยะทางประมาณ  98  กิโลเมตร

 (ข)  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2223  อำเภอชุมพวง-อำเภอลำปลายมาศ            จังหวัดบุรีรัมย์  ระยะทางประมาณ40  กิโลเมตร

(ค)  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2226  อำเภอชุมพวง-อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ระยะทางประมาณ   30 กิโลเมตร

(ง)  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2285  อำเภอชุมพวง-อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา  ระยะทางประมาณ  กิโลเมตร

 (จ)  ถนนในความความรับผิดชอบของเทศบาล  ได้แก่

                - ถนนเทศบาล 1  จากสี่แยกอำเภอชุมพวง-ลำน้ำมาศ  ระยะทางประมาณ   230  เมตร

                - ถนนเทศบาล 2  จากสามแยกท่าเรือ-บ้านท่า-บ้านขนาก-บ้านขี้เหล็ก ระยะทางประมาณ  2.50  กิโลเมตร

                - ถนนเทศบาล  3  จากสามแยกโนนทอง-บ้านเดื่อ-บ้านตูมน้อย  ระยะทางประมาณ   2  กิโลเมตร

                - ถนนภายในหมู่บ้านต่าง ๆ เป็นถนน  คสล.  ถนนหินคลุก  ถนนดิน  และถนนลูกรัง   ระยะทางรวมประมาณ   30 กิโลเมตร

 (ฉ)  สะพานลอยคนข้าม  มี   1  แห่ง

การจัดการขนส่งมวลชน  ประกอบด้วย

(ก)  รถโดยสารประจำทาง    สายอำเภอชุมพวง-จังหวัดนครราชสีมา

 (ข)  รถโดยสารประจำทาง     สายอำเภอชุมพวง-อำเภอประทาย-อำเภอบัวใหญ่

 (ค)  รถโดยสารประจำทาง     สายอำเภอชุมพวง-อำเภอลำปลายมาศ-นางรอง

 (ง)  รถโดยสารประจำทาง สายอำเภอชุมพวง-ทางพาด-อำเภอคูเมือง

 (จ)  รถโดยสารประจำทาง สายอำเภอชุมพวง-ถึงหมู่บ้านและตำบลต่าง ๆ    ภายในเขตอำเภอชุมพวง

 (ฉ)   สถานีขนส่งชั่วคราว    จำนวน   1   แห่ง

 

 
นายกเทศมนตรีตำบลชุมพวง
นางนารดา อึ้งสวัสดิ์
 
ปลัดเทศบาลตำบลชุมพวง
นายสุเวช ณะวงวิเศษ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลตำบลชุมพวง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.80.183.100
คุณเข้าชมลำดับที่ 162,450


พฤษภาคม 2561
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

 
เทศบาลตำบลชุมพวง
ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนคราชสีมา
Tel : 0-4447-7311 0-4447-7330  Fax : 0-4447-7290
Email : admin@chumphuang.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.