หน้าแรก     สภาพทั่วไป 

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป  

สภาพทั่วไป

ลักษณะที่ตั้งของเทศบาลตำบลชุมพวง เทศบาลตำบลชุมพวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่  9.11    ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ    6,170   ไร่  ครอบคลุม  11  หมู่บ้าน   อยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา   98  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถประจำทางประมาณ  2  ชั่วโมง  30  นาที

ทิศเหนือ

                  ตั้งแต่หลักเขตที่  1  ซึ่งตั้งอยู่ริมลำน้ำมาศฝั่งเหนือ ห่างจากศูนย์กลางทางสายบ้านหนองสะแก หนองหลัก  ตามแนวลำน้ำเป็นระยะทาง  50  เมตร  เส้นเขตเลียบตามแนวลำน้ำมาศฝั่งเหนือไปทาง ทิศตะวันออกตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2285  (สายชุมพวง-ประทาย) ที่  กม.1+200  และเลียบตามแนวห้วยตะเคียนฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่  2     ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยตะเคียนฝั่งเหนือ  ด้านทิศ ตะวันออกหนองกรด  ห่างจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2226    (สายชุมพวง-ทางพาด) ตามแนวเขตเทศบาล     เป็นระยะทาง  1,500  เมตร

ทิศตะวันออก

              จากหลักเขตที่   2   เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ผ่านโนนสลักได    ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2226  (สายชุมพวง-ทางพาด) ที่  กม.2+450  และเป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่  3  ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2226 (สายชุมพวง-ทางพาด) ตามแนวเขตเทศบาลเป็นระยะทาง 1,150 เมตร

ทิศใต้

             จากหลักเขตที่  3   เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกและเลียบตามแนวถนนสายซอยราชเทวี    ฟากใต้ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2223  (สายชุมพวง-ลำปลายมาศ)  ที่  กม. 0+990  เป็นระยะทาง  2,030  เมตร และเลียบตามแนวถนนสายซอยคุรุมิตร  ฟากใต้ไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่  4  ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามถนนสายหนองสะแก บ้านตูมน้อย   ระยะทางจากหลักเขตที่  3  ถึงหลักเขตที่  4  ยาว  4,818  เมตร

ทิศตะวันตก

              จากหลักเขตที่   4    เลียบตามริมถนนสายหนองสะแก บ้านตูมน้อย เป็นระยะทาง  600  เมตร  และเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเลียบไปตามแนวคลองส่งน้ำชลประทานฝั่งตะวันออกถึงหลักเขตที่  5  ระยะทางจากหลักเขตที่  4  ถึงหลักเขตที่  5  ยาว   1,750  เมตร

              จากหลักเขตที่    5   เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่  6  ซึ่งตั้งอยู่ห่างจาก หลักเขตที่  5   เป็นระยะทาง  100  เมตร

              จากหลักเขตที่   6   เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกถึงลำอีเตี้ยและเลียบตามริมลำอีเตี้ยฝั่งใต้ถึงหลักเขตที่  7   ซึ่งตั้งอยู่ริมลำอีเตี้ย  เป็นระยะทาง  780  เมตร

               จากหลักเขตที่   7   เลียบตามริมลำอีเตี้ยฝั่งตะวันออกไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่   1    เป็นระยะทาง     650     เมตร

                                  

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ

          สภาพภูมิประเทศทั่วไป  เป็นที่ราบสูง  ประมาณ  60 %  ที่ราบลุ่มแม่น้ำ  40%  พื้นที่ลาดเขา  ไปทุกด้าน  ส่วนสูงสุดจากระดับน้ำทะเล  230  เมตร  ส่วนต่ำสุดจากระดับน้ำทะเล  139  เมตร  มีแหล่งน้ำที่สำคัญคือ   ลำน้ำมูล    ลำน้ำมาศ    ไหลผ่าน    ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์    สภาพอากาศเป็นแบบมรสุม    โดยทั่วไป    มี  3  ฤดู

                - ฤดูร้อน  ระยะเวลาประมาณ 4   เดือน  ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม

                - ฤดูฝน  ระยะเวลาประมาณ  5  เดือน  ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม

                - ฤดูหนาว  ระยะเวลาประมาณ  3  เดือน  ตั้งแต่เดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ 

 

เนื้อที่

                พื้นที่ของเทศบาลตำบลชุมพวง  มีเนื้อที่  9.11  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  6,170  ไร่  จำแนกพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลชุมพวง    ออกเป็น  11  หมู่บ้าน  ดังนี้

                หมู่ที่  1  บ้านตาทุ่ง                                             จำนวน  716  ไร่

                หมู่ที่  2  บ้านขนาก                                            จำนวน  617  ไร่

                หมู่ที่  3  บ้านขี้เหล็ก                                          จำนวน  601  ไร่

                หมู่ที่  4  บ้านโนนทอง                                      จำนวน  411  ไร่

                หมู่ที่  5  บ้านเดื่อ                                                จำนวน  247  ไร่

                หมู่ที่  8  บ้านท่า                                                  จำนวน  460  ไร่

                หมู่ที่  9  บ้านดอนสวรรค์                                 จำนวน  570  ไร่

                หมู่ที่  10 บ้านตูมน้อย                                        จำนวน  230  ไร่

                หมู่ที่  11 บ้านชุมพวง                                        จำนวน  334  ไร่

                หมู่ที่  13 บ้านโนนน้อยพัฒนา                        จำนวน  780  ไร่

                หมู่ที่  16 บ้านพิกุลทอง                                     จำนวน  634  ไร่

 

  

จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลชุมพวง จำนวน 11หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 9,477 คน   แยกเป็นชาย 4,650  คน แยกเป็น หญิง  4,827  คน ความหนาแน่นเฉลี่ย   1,040.28  คน /ตารางกิโลเมตร  จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  3,231   ครัวเรือน

                                                         

                                                                       

 
นายกเทศมนตรีตำบลชุมพวง
นางนารดา อึ้งสวัสดิ์
 
ปลัดเทศบาลตำบลชุมพวง
นายสุเวช ณะวงวิเศษ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลตำบลชุมพวง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 26 คน
หมายเลข IP 54.162.159.33
คุณเข้าชมลำดับที่ 211,451


กันยายน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 20 กันยายน 2561

 
เทศบาลตำบลชุมพวง
ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนคราชสีมา
Tel : 0-4447-7311 0-4447-7330  Fax : 0-4447-7290
Email : admin@chumphuang.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.